شیر کنترلی کروی / شیر کنترلی سوپاپی Globe Control Valve اسپیراکس سارکو Spirax Sarco انگلستان و ولتورک Valtorque مجارستان

رنج کامل شیرهای کنترلی و عملگرهای ما جوابگوی کلیه سیستمهای صنعتی شامل  بخار ، آب ، نفت و سیستمهای Heavy Duty می باشد

برند اسپیراکس سارکو Spirax Sarco انگلستان به همراه ولتورک Valtorque مجارستان ، شیرهای کنترلی خود را با خصیصه های زیر به نمایش میگذارند:

- High Shut Off Performance

- reliable for low and high temperature

- reliable for high pressure process lines

- Heavy Duty Services

- Low pressure loss

- highly resistance against vibration

کاتالوگهایشیر کنترلی کروی / شیر کنترلی سوپاپی Globe Control Valve برند اسپیراکس سارکو Spirax Sarco انگلستان به همراه ولتورک Valtorque مجارستان را از پنل روبرو دانلود نمایید

 

بروشور شیر کنترلی کروی / شیر کنترلی سوپاپی Globe Control Valve اسپیراکس سارکو Spirax Sarco انگلستان

 

 

Moto-Leder.com http://moto-leder.com Best deals on online pharmacy here: pharmacy no prescription. You can try it.